Eindejaarstips 2015 voor de DGA (4), een IB-onderneming naast de BV: benut de WAS

Als startende ondernemer in de inkomstenbelasting heb je recht op ondernemers faciliteiten. Daaronder vallen:
.MKB-winstvrijstelling
.de zelfstandigenaftrek
.de startersaftrek
.de willekeurige afschrijving voor starters (de WAS)

De ondernemer met een BV kan hiervan ook gebruik maken mits hij voor eigen rekening en risico een eigen IB-onderneming gaat drijven en voor die onderneming ten minste 1225 uur per jaar gaat werken. Dat kan door nieuwe activiteiten op te starten naast de BV of door een deel van de bedrijfsactiviteiten van de BV over te nemen. Het hebben van een firma tussen de aandeelhouder en zijn BV kan leuke fiscale voordelen bieden.
Een IB-onderneming naast de BV biedt de mogelijkheid om de willekeurig afschrijving starter te benutten. Dit kan mogelijk een aftrekpost van € 309.931,00 opleveren, per jaar, gedurende drie jaar!

Vraag onze adviseurs naar de mogelijkheden in uw situatie.

 

 

Geplaatst in Aangifte inkomstenbelasting, Aangifte vennootschapsbelasting, Inkomstenbelasting, Ondernemer, Vennootschapsbelasting, ZZP | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Eindejaarstips 2015 voor de DGA (3), nieuwe gebruikelijk loon regels toegepast?

De gebruikelijk loon regeling is aangescherpt en dient toegepast te worden. Uw loon uit de BV bedraagt het hoogste van de volgende bedragen:

. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking:
. het hoogste loon van de overige werknemers van de BV of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen):
. € 44.000,00.

Het is nog steeds mogelijk een lager loon vast te stellen mits u dit aannemelijk kunt maken.

Tip: Laat dit loon van te voren beoordelen en goedkeuren door de Belastingdienst. U voorkomt hierdoor discussie over het gebruikelijk loon.

 

 

 

 

Geplaatst in Aangifte inkomstenbelasting, Aangifte vennootschapsbelasting, Arbeidsrecht, Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Ondernemer, Vennootschapsbelasting, ZZP | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Eindejaarstips 2015 voor de DGA (2), voorlopige verliesverrekening

Heeft u een BV die in 2014 een winst heeft gemaakt, maar in 2015 maakt u verlies? Dan bestaat er de mogelijkheid om na het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2015 een verzoek om voorlopige verliesverrekening in te dienen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst zal dan voorlopig 80% van het vermoedelijke verlies verrekenen met de winst van 2014.

Let op: Doordat de BV sneller kan beschikken over een deel van het terug te verwachten vennootschapsbelasting levert u dit een liquiditeitsvoordeel op. De voorlopige verliesverrekening wordt later verrekend met de aanslag over 2015 of met de definitieve verliesverrekening.

Geplaatst in Aangifte vennootschapsbelasting, Ondernemer | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Eindejaarstips 2015 voor de DGA, heeft u leningsovereenkomsten met uw BV controleer ze

U kunt alleen leningen afsluiten met uw BV als ze zakelijk zijn. Wanneer is een lening zakelijk? Een lening is zakelijk als ook een onafhankelijke derde een dergelijke lening zou aangaan of verstrekken. Tevens moet de lening zakelijke voorwaarden bevatten. Controleer daarom of uw bestaande leningsovereenkomsten aan deze voorwaarden voldoet. Waar moet u op letten? Alleen als de leningsovereenkomsten schriftelijk zijn vastgelegd, er een aflossingsschema is opgesteld voor het terugbetalen van de lening en er een zakelijke rente is afgesproken is er sprake van zakelijkheid. Tevens dienen er zekerheden gesteld te worden. Uiteraard dient u zich te houden aan de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de leningsovereenkomst.

Tip: Wilt u vooraf zekerheid inzake een leningsovereenkomst tussen u en uw BV? Laat deze dan beoordelen door de Belastingdienst.

Geplaatst in Aangifte inkomstenbelasting, Aangifte vennootschapsbelasting, Ondernemer, Vennootschapsbelasting, ZZP | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Eindejaarstips 2015 voor de ondernemer (2) voorlopige aanslag onjuist?

Aan het eind van het jaar kunt u een inschatting maken van uw winst. De winst kan hoger of lager uitvallen en daardoor niet meer in lijn van de opgelegde voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting. Mocht uw winst hoger uitvallen dan kunt overwegen een investering te doen of een voorziening op te nemen voor onverwachte uitgaven. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kunt overwegen om een aanvullende voorlopige aanslag aan te vragen bij de belastingdienst.

Let op: vanaf 1 juli 2015 wordt er belastingrente geheven over de openstaande belastingschuld

 

Geplaatst in Aangifte inkomstenbelasting, Aangifte vennootschapsbelasting, Inkomstenbelasting, Ondernemer, Vennootschapsbelasting, ZZP | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Eindejaarstips 2015 voor de ondernemer

Investeringsaftrek gebruiken

Als u in 2015 heeft geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen heeft u mogelijk recht op de kleinschaligheidsinvesteringstoeslag. Om voor deze regeling in aanmerking te komen dient u een investering gedaan te hebben tussen de € 2.300,00 en € 309.963,00. Mocht uw investering nog onder de drempel van € 2.300,00 dan is het handig om nog voor het einde van het jaar een investering te doen. Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan kan je in de aangifte 2015 de kleinschaligheidsinvesteringstoeslag toepassen.

Tip: Indien u in het verleden investeringen hebt gedaan maar niet de kleinschaligheidsinvesteringstoeslag heeft toegepast, kunt u alsnog binnen 5 jaar verzoeken om toepassing van de kleinschaligheidsinvesteringstoeslag middels een ambtshalve vermindering.

 

 

Geplaatst in Aangifte inkomstenbelasting, Inkomstenbelasting, Ondernemer, ZZP | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 (3)

Vaak worden service- en onderhoudsabonnementen in termijnen betaald of zijn ze al vooraf betaald (lees: ook al gefactureerd) in januari. Is het juist dat als de onderhoudsbeurt plaatsvindt na 30 september 2012 de ondernemer nog extra 2% verschuldigd is als gefactureerd is en betaling al heeft plaatsgevonden tegen 19%?

Ja, het moment waarop de prestatie wordt verricht is beslissend. Opgemerkt wordt nog dat het opmaken van de factuur als zodanig irrelevant is. Als bijvoorbeeld de prestatie voor      1 oktober 2012 wordt verricht en de factuur wordt opgemaakt na die datum is toch het 19% tarief van toepassing.

 

Geplaatst in Omzetbelasting | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 (2)

Onder welke rubriekpost op het aangifteformulier dient het 21% tarief te worden opgenomen tot 1 oktober 2012?

Als voor prestaties en diensten die na 30 september 2012 verricht worden voor 1 oktober 2012 een factuur worden uitgereikt met 21% btw dan kan deze btw opgenomen worden in rubriek 1c van het aangifteformulier. Indien het aangeven in rubriek 1c problematisch is voor de ondernemer dan mag hij er voor kiezen dat er wordt aangegeven in rubriek 1a (momenteel 19%).

Met ingang van 1 oktober 2012 moet het algemene btw-tarief van 21% gewoon weer in rubriek 1a van het aangifteformulier aangegeven worden. Dit is de rubriek waar tot 1 oktober 2012 het 19% btw-tarief moet worden aangegeven en dat vanaf 1 oktober wordt aangeduid met “hoog tarief”.

Geplaatst in Omzetbelasting, ZZP | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Afschaffing minimum aandelenkapitaal en de Fiscale consequenties voor de Flex BV

Inkomstenbelasting: box II of box III

Normaal gesproken wordt het rendement op aandelen dat wordt genoten door de aandeelhouder/natuurlijk persoon belast in de inkomstenbelasting als inkomen uit aanmerkelijk belang (box II: tarief 25% van het behaalde rendement) of als inkomen uit sparen en beleggen (box III: tarief 1,2% van de waarden van de aandelen).

Er is sprake van een aanmerkelijk belang als een aandeelhouder van een BV minimaal 5% van alle aandelen in zijn bezit heeft of minimaal 5% van een bepaalde aandelen soort.

Van een aparte soort is sprake indien deze aandelen voor fiscale doeleinden verschillen voor wat betreft het stem- en/of winstrecht. Dit heeft als gevolg dat bijvoorbeeld de door een BV uitgereikte stemrechtloze aandelen vallen in Box II in plaats van in Box III.

Een gevolg van de afschaffing van het minimumkapitaal van € 18.000 is dat de aanmerkelijkbelanghouder een extra bedrag onbelast uit een BV kan halen. Op die manier kan het minimumkapitaal van € 18.000 onbelast (zonder dat de aanmerkelijk-belanghouder dat uit de dividendreserve hoeft uit te keren) aan de aandeelhouder worden terugbetaald. Dit levert de aandeelhouder een eenmalige belastingvoordeel op van € 4.500 (25% van € 18.000), omdat deze uitkering niet belast wordt tegen het aanmerkelijk belang tarief van Box II (tarief 25%).

Geplaatst in Aangifte inkomstenbelasting, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012

Mogen ondernemers voor prestaties die zij verrichten na 30 september 2012 reeds voor 1 oktober 1 oktober 2012 btw factureren naar het tarief van 21%?

Ja. Om te voorkomen dat ondernemers aanvullende facturen voor het verschil tussen 19% en 21% moeten uitreiken mogen ondernemers voor prestaties die zij verrichten na 30 september 2012 en die onder het 21% tarief vallen reeds voor 1 oktober 2012 btw factureren naar het tarief van 21%. De ondernemer die de prestatie afneemt mag die 21% conform de regels voor het recht op aftrek in aftrek brengen.

Geplaatst in Omzetbelasting, ZZP | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen