Aangifte inkomstenbelasting 2010 de belangrijkste aandachtspunten

Het is bijna weer zover en 1 april 2011 nadert en dan moet de aangifte inkomstenbelasting 2010 weer ingediend worden. Er is weer een en ander veranderd in de belastingwetgeving. Daarom zet ik even de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Vergeet niet uw aangifte op tijd in te dienen.

Iedereen weet inmiddels wel dat de aangifte inkomstenbelasting 2010 vóór 1 april 2011 ingediend moet zijn. Als u te laat bent dan loopt u het risico van een boete van minimaal € 226 en maximaal € 4.920. Je krijgt in eerste instantie een aanmaning en tien werkdagen uitstel om alsnog te aangifte in te dienen. Als je dat niet doet binnen de uitsteltermijn, dan loop je het risico van een boete.

Voorkom een boete, vraag uitstel aan.

 Als je nu al weet dat het niet lukt om voor 1 april de aangifte in te dienen, dan bestaat de mogelijkheid om aan de inspecteur uitstel aan te vragen voor het indienen van de aangifte. Normaal gesproken krijg je dan uistel tot 1 september 2011. Het verzoek voor uistel kan digitaal door het downloaden van het formulier ‘Aanvraag uitstel aangifte inkomstenbelasting 2010’, telefonisch via 0800-0543 of schriftelijk.

Is er een teruggave te verwachten van de Belastingdienst?

Als u voor 1 april de aangifte indient, dan staat het geld dat u van de belastingdienst terugkrijgt in de meeste gevallen vóór 1 juli op uw rekening. De eventuele heffingsrente die de belastingdienst vergoedt gaat in vanaf 1 januari 2011 (de eerste twee kwartalen: 2,5%).

Elektronische aangifte

Nog niet iedereen doet elektronisch aangifte maar deze manier van indiening verdient de voorkeur. U kunt namelijk het aangifteprogramma precies laten uitrekenen wat de voordeligste manier is om inkomsten en aftrekposten tussen fiscale partners te verdelen. Voor de elektronische aangifte heb je een DigiD-code nodig. Deze code kun je opvragen bij www.digid.nl. Laat u aangifte invullen door een belastingadviseur dan kunt u gebruik maken van DigiD machtiging. De machtigingscode op uw aangiftebrief geef je dan aan de degene die je aangifte verzorgt. Hiermee machtig je deze persoon.

Maak gebruik van de aftrek erfbelastingschulden

In principe behoren belastingschulden niet tot de aftrekbare schulden van box 3. Een nog te betalen aanslag erfbelasting mag u echter wel aftrekken van het vermogen in box 3. Dit is sinds 1 januari 2010 mogelijk. 

Reken inkomensbestanddelen toe aan fiscaal partner

Fiscale partners hebben in de aangifte 2010 de keuze om inkomensbestanddelen aan elkaar toe te rekenen.

Wat kan je toerekenen:

.het saldo eigen woning

.uitgaven voor partneralimentatie

.uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 30 jaar

.uitgaven voor ziektekosten

.bepaalde extra uitgaven (weekenduitgaven) voor gehandicapten

.scholingsuitgaven

.uitgaven voor monumentenpanden

.giften

.dividenden uit de eigen BV

.verliezen op geldleningen aan startende ondernemers

Verdeel gezamenlijke grondslag in box 3

Heeft u het hele  jaar een fiscale partner? En belastbaar inkomen in box 3? Dan mag u niet langer per bezitting en schuld een verdeling maken een verdeling naar keuze maken en het heffingvrije vermogen aan elkaar overdragen. U moet voortaan uitgaan van de gezamenlijke grondslag voor box 3 (sparen en beleggen). De grondslag is het gemiddelde bedrag van uw bezittingen minus schulden op 1 januari en 31 december, voor zover de uitkomst hiervan meer bedraagt dan het gezamenlijke heffingvrije vermogen (in 2010: € 20.661 per persoon).

Let op bij ziektekosten en giften bij fiscaal partnerschap

Beoordeel of het wel zinvol is om te kiezen voor fiscaal partnerschap. Bij ziektekosten en giften kan fiscaal partnerschap ook nadelig uitpakken. De drempel wordt namelijk bepaald door het gezamenlijk drempelinkomen. Als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partner bent, kunt u in 2010 nog kiezen voor fiscaal partnerschap. Vanaf 2011, bent u verplicht fiscaal partner als u voldoet aan de voorwaarden.

Claim heffingskortingen voor kinderen

Als u kinderen heeft en aan de voorwaarden voldoet, kunt u in uw aangifte alle van toepassing zijnde heffingskortingen die verband houden met kinderen claimen.

Dat zijn:

.de inkomensafhankelijke combinatiekorting

.de ouderschapsverlofkorting

.de alleenstaande –ouderkorting

.de aanvullende alleenstaande-ouderkorting

Benut openstaande persoonsgebonden aftrek

Persoonsgebonden aftrekposten zijn uitgaven voor:

.ziektekosten

.giften

.partneralimentatie

.uitgaven voor levensonderhoud van kinderen

.weekenduitgaven voor gehandicapten

.scholingsuitgaven

Deze uitgaven komen in aftrek in box 1. Indien het inkomen in box 1 te weinig is mag het restant in afrek genomen worden in box 3. Wat dan overblijft, mag doorgeschoven worden naar latere jaren. Dus hebt u over 2009 niet het gehele bedrag aan persoonsgebonden uitgaven in aftrek kunnen nemen, neem dan het restant meer in de aangifte over 2010. Zie hiervoor de aanslag inkomstenbelasting 2009

Schuif persoonsgebonden aftrek door

Vaak is het zo dat het handiger is om persoonsgebonden aftrek door te schuiven naar een jaar waarin u de aftrek beter kunt benutten.

Een voorbeeld hiervan is de betaling van een hoge afkoopsom voor alimentatie. In dat geval mag uw fiscale partner, aan wie u de aftrek toebedeelt, geen eigen inkomen of vermogen hebben. Uw partner moet de aftrek dan doorschuiven naar 2011, aangezien de aftrek niet kan worden benut in de aangifte 2010. Valt u volgend jaar ook nog onder het nieuwe partnerbegrip, dan kan uw partner in de aangifte 2011 eventueel de aftrek aan u toekennen.

Trek specifieke zorgkosten af

Sinds 1 januari 2009 zijn alleen specifieke zorgkosten als ziektekosten aftrekbaar. Deze kosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Ga goed na of u deze aftrekpost kunt benutten. De drempel voor aftrek van ziektekosten is erg laag. Deze bedraagt 1,65% van uw drempelinkomen (dat is het inkomen van box 1, 2 en 3 tezamen) maar minstens € 121. Is er sprake van fiscaal partnerschap dan moet u uitgaan van een drempel van 1,65% van uw gezamenlijke drempelinkomen, met een minimum van € 242. Is uw drempelinkomen meer dan € 38.722, dan bedraagt de drempel voor de aftrek 1,65% x € 38.722 + 5,75% van het inkomen boven €38.722.

Maak gebruik van verhoging aftrek zorgkosten

Als u ouder bent dan 65 jaar en een verzamelinkomen heeft van € 32.738 of lager, mag u het bedrag van de uitgaven voor specifieke zorgkosten verhogen met 77%. In 2009 bedroeg deze verhoging 113%.

Trek onkosten vrijwilligerswerk voor anbi af

Doet u vrijwilligerswerk voor een algemeen nut beogende instelling (anbi) en ontvangt u daarvoor geen onkostenvergoeding, dan mag u het bedrag van de werkelijke onkosten opgeven als aftrekbare gift. Hiervoor zijn wel voorwaarden. De belastingdienst moet de instelling aanmerken als anbi. Verder moet u naar maatschappelijke opvattingen recht hebben op een onkostenvergoeding, maar kan de anbi deze vanwege een slechte financiële positie niet betalen. Als de anbi uw onkosten wel kon vergoeden maar u daarvan afzag, mag u de onkosten alsnog als gift aftrekken.

Blijf onder de aanslaggrens

Als u € 43 of minder belasting moet betalen krijgt u geen aanslag. Door te schuiven met inkomsten en aftrekposten kunt u en uw fiscale partner onder de aanslaggrens blijven. Een aangifteprogramma kan dit voor u uitrekenen.

Vraag middeling aan

Indien uw inkomen in box 1 in 2010 sterk afwijkt van het inkomen in andere jaren, kunt u een middelingverzoek indienen bij de belastingdienst over de jaren 2008, 2009 en 2010. U krijgt dan een teruggaaf van inkomstenbelasting. Deze teruggaaf is gelijk aan het verschil tussen de werkelijke inkomstenbelasting over de box 1 inkomens van de jaren 2008, 2009 en 2010 en de belasting die u had moeten betalen als deze inkomens in al die jaren ongeveer hetzelfde waren. Is dit verschil minder dan € 545, dan krijgt u niks terug. Pas wanneer de aanslag over het meest recente jaar definitief vaststaat, kunt u de middeling aanvragen.

Maak bezwaar tegen te hoge WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde  van de WOZ beschikking, dan kunt u tegen de hoogte van WOZ-waarde bezwaar maken. Natuurlijk moet de lagere waarde kunnen aantonen. De gemeente mag niet langer een ‘foutmarge’ aanhouden. De Hoge Raad heeft dit in 2010 beslist. Dus ook bij kleine bedragen kan het zinvol zijn om bezwaar te maken.

Let op: voor de aangifte 2010 moet u de WOZ-waarde nemen uit de WOZ-beschikking van 2010. Deze beschikking heeft u begin 2010 ontvangen. De WOZ-beschikking die u dit jaar ontvangt gebruikt u voor de aangifte 2011.

Houd datum van inschrijving GBA aan

Als u een deel van het jaar een eigen woning heeft gehad, dan hoeft u het eigenwoningforfait maar over een deel van dat jaar toe te passen. Met ingang van 2010 is het niet meer relevant wanneer u naar de eigen woning bent verhuisd. Het enige wat telt is het moment waarop u bent ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) op het desbetreffende adres.

Kleine hypotheekschuld? Los dit af

Als uw hypotheek zo laag is dat het eigenwoningforfait hoger is dan de betaalde rente, is het misschien verstandiger om deze lening af te lossen. U krijgt dan een aftrek wegens geen of geringe woningschuld die net zo hoog is als het eigenwoningforfait zodat u per saldo niet over uw eigen woning wordt belast.

Twee huizen, twee keer aftrek

Als u gescheiden bent en u laat uw ex-partner in de voormalige eigen woning wonen, terwijl u zelf een nieuwe eigen woning heeft gekocht, heeft u recht op dubbele aftrek. U heeft namelijk recht op hypotheekrente aftrek voor beide woningen. Deze dubbele renteaftrek heeft een looptijd van maximaal 2 jaar en begint te lopen op het moment dat de echtelijke woning niet langer uw hoofdverblijf vormt. Zodra uw ex-partner de echtelijke woning verlaat eindigt de dubbele aftrek. Een soortgelijke regeling voor dubbele hypotheekrenteaftrek geldt ook als een voormalige eigen woning leeg komt te staan omdat u bent verhuisd naar een nieuwe eigen woning.

Trek hypotheekrente na verhuurperiode af

Zodra u tijdelijk uw eigen woning verhuurt, dan verhuist de woning naar box 3. Tot 2010 bleef de woning na de verhuurperiode in box 3. Sinds 1 januari 2010 mag u vanaf het moment dat u deze woning niet meer verhuurt de hypotheekrente van de oude woning echter weer aftrekken. Dit geldt tot maximaal twee jaar na het kalenderjaar waarin u de woning hebt verlaten. U kunt tot en met 31 december 2012 gebruikmaken van deze verruimde regeling.

Maak gebruik van belastingverlaging huurinkomsten

Met ingang van 1 januari 2010 worden de inkomsten uit tijdelijke verhuur van uw eigen woning, bijvoorbeeld tijdens uw vakantie, voor 70% belast. In 2009 was dit nog 75%. U moet wel het eigenwoningforfait berekenen over het hele kalenderjaar.

 

Betaal nu lijfrentepremie en trek deze in 2010 af

U kunt de premies voor de aanvulling van uw pensioentekort over de periode 2003 tot en met 2009 in uw aangifte 2010 in aftrek brengen. Dit geldt echter alleen als de premies vóór 1 april 2011 zijn voldaan. Voor lijfrente premies die zijn betaald om uw stakingswinst en fiscale oudedagsreserve om te zetten in een stamrecht, wordt een verruimde termijn gehanteerd. Deze premies moet u uiterlijk 30 juni 2011 zijn betalen.

Let op oppassen bijafgezonderd particulier vermogen

Van een afgezonderd particulier vermogen (APV) is bijvoorbeeld sprake bij een afgezonderd vermogen in een trust. De Belastingdienst beschouwd een APV als bezit van de persoon (of diens erfgenamen) die dat vermogen heeft afgezonderd. De Belastingdienst kan dit vermogen op verschillende manieren belasten. Stort u spaargeld in een APV, dan wordt de waarde van het APV belast in box 3. Brengt u aanmerkelijk belang aandelen in een APV in, dan moet u deze aangeven in box 2. Deze regeling geldt sinds 1 januari 2010 en is ook van toepassing op APV’s  die op 1 januari 2010 al bestonden. Er is dus geen overgangsmaatregel getroffen.

Maak gebruik van de tbs-vrijstelling

Vanaf het moment dat u een pand of een ander vermogen ter beschikking stelt aan uw eigen B.V. of een partner of kind en die B.V. of partner of kind daarmee winst behaalde, heeft u te maken met de terbeschikkingstellingregeling (tbs regeling). Deze inkomsten zijn belast in box 1.Sinds 1 januari 2010 komt u echter in aanmerking voor de tbs-vrijstelling. Deze vrijstelling komt neer op 12% van het gezamenlijke bedrag van het resultaat van de terbeschikkingstelling. Overigens mag u als terbeschikkingsteller sinds 2010 ook de herinvesteringreserve en kostenegalisatiereserve toepassen.

Over belastingvragen

Ervaren belastingadviseur
Dit bericht werd geplaatst in Aangifte inkomstenbelasting, Inkomstenbelasting en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Aangifte inkomstenbelasting 2010 de belangrijkste aandachtspunten

  1. Pingback: Ernst Loendersloot» Blog Archief » Aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2010

  2. Pingback: Park Lane: de fiscale huisarts - Den Haag Direct

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s